ANUNCIS I INFORMACIONS

català | castellano

Darrera actualització: 05/10/2021

 

OFERTA PÚBLICA: consultar convocatòries | Consultar models d'exàmens

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS: ANY 2021. AcordText de la Declaració

Aprovació definitiva de la declaració com a àrea de mercat d'habitatge tens i les seves característiques particulars del municipi de Cornellà de Llobregat - 27 de juliol de 2021 (Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona - Exp. 901474/21). Edicte

Subscripció del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, l'Empresa Municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà, S.A. (PROCORNELLÀ) i l'Associació Societat Coral "La Unió", pel desenvolupament de les gestions i manteniment integral de la Masia Can Tirel i especialment per la realització de activitats.

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 9/Juliol – Exp. 02/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 17/09/2021).

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos (JGL 9/Juliol – Exp. 04/2021). Edicte | Llistat (Publicat: 17/09/2021).

Expediente Sancionador multas contra la ordenanza de convivencia (DA 2021/2596) – Marzo 2021. Edicto | Listado (Publicado: 16/09/2021).

Expediente Sancionador multas contra la ordenanza de convivencia (DA 2021/2907) – Marzo 2021. Edicto | Listado (Publicado: 16/09/2021).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/2471) – Febrer 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 30/08/2021).

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/2553) – Febrer 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 30/08/2021).

Aprovar les obres d'enderroc de l'edificació situada al passeig dels Ferrocarrils Catalans núm.12, que la portarà a terme l'empresa adjudicatària DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MARCOS, SL (Publicat: 05/07/2021)

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/1855) – Gener 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedient Sancionador multes contra l'ordenança de convivencia (DA 2021/1826) – Gener 2021. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedient Sancionador multes contra la tinença de gossos potencialment perillosos - 2019. Edicte | Llistat (Publicat: 23/06/2021)

Expedients sancionadors de multes contra l'ordenança de convivència - Desembre 2020. Edicte | Llistat (Publicat:23/06/2021)

Bases particulars reguladores  de la convocatòria per al procediment de reserva dels equipaments esportius de titularitat municipal i gestió directa per la temporada 2021-2022, segons el reglament regulador del servei d'esports de Cornellà de Llobregat. Resolució | Bases

Adhesió de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. Edicte | Acord | Document d'anàlisi .(Publicat:30/04/2021)

Informe de fiscalització núm. 1.418 del Tribunal de Cuentas, relatiu al compliment de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de les Entitats Locals (LTAIBG). Acord del Ple | Informe

Consideració de modificació no substancial la comunicada per l'empresa Basf Española, SL, que consisteix a canviar el destí i tractament de les aigües residuals, i incorporar-la a l'autorització ambiental de 7 de novembre de 2019.

Es prorroguen els efectes del Decret 2544/2020 de data 15 de setembre de 2020 en principi i amb caràcter general fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021, on s'estableix que segueixin en vigor les limitacions fixades i que es reprodueixen, que són les de no poder realitzar-se actes institucionals públics; ni autoritzar i cooperar amb actes, festes i concentracions privades a l'espai públic, o a les instal·lacions municipals, incloses les festes majors de barris. No obstant, es podran atorgar autoritzacions específiques, amb caràcter excepcional i en termes d'igualtat, quan la seva finalitat estigui justificada com a necessària i rellevant per la comunitat, i compleixin les mesures sanitàries, higièniques i de seguretat dictades per les autoritats sanitàries, de seguretat i protecció civil dels àmbits estatal, autonòmic i municipal..

Bases Particulars que regulen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a persones treballadores autònomes i microempreses, amb seu social, delegació o centre de treball a Cornellà de Llobregat i pel comerç local, que han hagut de cessar la seva activitat a causa dels efectes del Reial decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o que hagin tingut pèrdues econòmiques importants a causa de l'esmentada crisi, així com als titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament a partir de la resolució slt/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya. ACORD - BASES

Proposta d'estructura de costos del contracte de serveis de neteja viària, recollida de residus i manteniment del clavegueram municipal de Cornellà de Llobregat. Resolució - Edicte

Aprovar la modificació de l'annex de tarifes de l'Ordenança reguladora dels Preus Públics per l'exercici de 2020 del preu IX — PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A LES ESCOLES BRESSOL consistent en la introducció d'un nou preu públic per franja horària de 4 hores.

Paquet de mesures fiscal municipal 2020 - Covid-19

Ampliar fins al 15 de setembre d'enguany la suspensió del règim sancionador aprovada per Decret d'Alcaldia número 2020/1259 de 25 de març. (Ordenança ZBE)

Suspendre, fins un mes després de la finalització de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, el règim sancionador previst al Capítol 4 i la disposició transitòria segona de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Cornellà de Llobregat amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire. (ZBE).

 

Instar a la Generalitat de Catalunya a estudiar, en el marc del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, com dotar l'educació obligatòria i la post-obligatòria dels recursos suficients i impulsar nous Cicles de Grau Mitjà de Formació Professional perquè aquesta pugui ser una opció de continuïtat formativa pels alumnes amb necessitats educatives especials (Ple municipal 26/02/2020).

 

Síndic de Greuges de Cornellà

 

Síndic de Greuges de Catalunya

 

Altres